top of page

De algemene voorwaarden van Scuba Turtle

1. Definities klant

_ De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst heeft gesloten met PADI Duikschool Scuba Turtle

_ overeenkomst: de overeenkomst tussen PADI Duikschool Scuba Turtle en een klant op grond waarvan PADI Duikschool Scuba Turtle aan de klant een product of producten levert.

_ Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

_ Product: de producten en diensten van PADI Duikschool Scuba Turtle die in het kader van de overeenkomst met deklant aan de klant worden aangeboden.

 

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en alle aanbiedingen van PADI Duikschool Scuba Turtle

b. PADI Duikschool Scuba Turtle heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. PADI Duikschool Scuba Turtle zal daarbij de redelijke belangen van de klanten in acht nemen.

c. De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door PADI Duikschool Scuba Turtle op haar website of ander bericht, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

d. Indien een klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de klant het recht

de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in

werking treden. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief aan:

PADI Duikschool Scuba Turtle

Punter 25-22

8242 EA Lelystad

e. Blijft een klant gebruik maken van PADI Duikschool Scuba Turtle producten nadat de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

 

3. Betaling

Het verschuldigde bedrag voor deelname aan een duikcursus, duikactiviteit of Fun Dive moet voor aanvang volledig zijn betaald. Bij niet-volledige betaling wordt u uitgesloten van deelname en volgt geen restitutie.

Indien blijkt dat de cursist door fysieke beperkingen niet in staat is om te duiken, wordt een deel van het cursusgeld terugbetaald. De hoogte van deze restitutie wordt bepaald door PADI Duikschool Scuba Turtle.

 

4. Prijzen

De op de internetsite vermeldde prijzen kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van reden worden gewijzigd.

 

5. Uitleen boeken

In overleg kan voor sommige PADI (Specialty) Duikcursussen het bijbehorende boek worden geleend voor maximaal 2 weken. Hiervoor moet een borg worden betaald. Als het boek niet binnen de voorgenoemde termijn wordt geretourneerd, of het boek wordt beschadigd geretourneerd, dan wordt de verkoopprijs van een nieuw boek van de borg afgetrokken. De klant mag het beschadigde exemplaar dan houden.

 

6. Opkomstverplichting

a. De klant is verplicht zich aan de wederzijds gemaakte afspraken te houden.

b. Indien hij te laat, of helemaal niet, komt opdagen, behoudt PADI Duikschool Scuba Turtle zich het recht voor de klant voor verdere deelname aan de cursus uit te sluitenen/ of de gemaakte kosten in rekening te brengen.

c. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door PADI Duikschool Scuba Turtle.

d. De klant bepaalt, nadat de hoogte van de kosten aan hem zijn medegedeeld, of hij/ zij opteert voor beëindiging van de cursus of voor bijbetaling.

e. Bij beëindiging van de cursus krijgt de klant een referal mee waarop vermeld staat welke delen van de cursus hij met succes voltooid heeft.

7. Vervoer

De klant is zelf verantwoordelijk voor vervoer van zichzelf en van de door hem gebruikte materialen naar de locatiewaar de theorie wordt gegeven en/of zwembad/duiklocatie en terug.

 

8. Verantwoordelijk gebruikt materiaal

a. De klant is verplicht zorgvuldig met het materiaal dat hem door PADI Duikschool Scuba Turtle is verstrekt om te gaan.

b. Wanneer er desondanks toch spullen kwijtraken of beschadigd raken, worden de kosten van de schade volledigop de klant verhaald.

 

9. Privacy en gegevensbescherming

a. Op de overeenkomst, alsmede op alle met de uitvoering van de overeenkomst samenhangende handelingen van PADI Duikschool Scuba Turtle is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

b. Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden worden verstrekt.

Uitzonderingen hierop zijn:

c. De gegevens die de klant op de brevetaanvraag worden ingevuld. Deze zullen aan de betreffende brevetterende instantie worden verstrekt en vervolgens onder de privacy- en gegevensbeschermingsregels van deze instantie vallen;

d. In een noodgeval waarbij de klant niet meer beslissingsbekwaam is, zullen eventuele medische gegevens aan een arts worden verstrekt en vervolgens onder medische privacy- en gegevensbeschermingsregels vallen

bottom of page